Zabıta Müdürlüğü

MADDE 1 –(1)  Bu  Yönetmeliğin  amacı,  belediye  zabıta Müdürlüğünün  kuruluş,  görev,  yetki  ve sorumlulukları ile çalışma usul esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik belediye zabıta müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1)  Bu  Yönetmelik, Çilimli Belediyesinin  24/11/2009  tarihli  Belediye  Meclis  Kararı  ile;  ve 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 11  Nisan  2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğine  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,
b) Belediye zabıta personeli: Belediye zabıta biriminde, müdür, komiser ve memurları

Teşkilat, Kuruluş, Kadro ve Ünvanlar, Bağlılık, Görev Alanı ve Çalışma Düzeni

Teşkilat

MADDE 5 –(1) Zabıta Müdürlüğünün Personel Yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

1-Müdür
2-Komiser
3-Zabıta Memuru
4-Yardımcı Zabıta Personeli
5-Diğer Personel

(2) Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için
Zabıta Müdürünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “ Büro Sorumlusu” ve “yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.

Kuruluş

MADDE 6–(1)Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir. Norm  Kadro gereği verilen kadrolar yeterli olmadığı hallerde yardımcı Zabıta Hizmeti hizmet satın alma yoluyla yapılabilir, veya Belediyenin diğer işçi personellerinden görevlendirilir. (2) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir. (3) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar.

Kadro ve unvanlar

MADDE 7–(1) Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; zabıta müdürü, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.

Bağlılık

MADDE 8–(1) Belediye zabıta teşkilatı belediye başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına devredebilir.


Görev alanı

MADDE 9–(1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla  belediyenin  yetki  ve  sorumluluğuna  verilmiş  hizmetler  bakımından  da  yetkili  ve görevlidir. (2)  Büyükşehir  belediye  zabıtası  ile  büyük şehir  ilçe  ve  ilk  kademe belediye  zabıtalarının birlikte görev yaptığı durumlarda gözetim ve koordinasyon yetkisi, büyük şehir zabıta biriminin en üst amirine aittir. Bu durumda büyük şehir belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinin ilçe ve ilk kademe belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinden daha üst rütbeli veya aynı rütbede ise kıdemli olması şarttır.

Çalışma düzeni

MADDE 10–(1)  Belediye  zabıta  hizmetleri  resmi  tatil  günleri  de  dahil  olmak  üzere,  günün  24  saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin  aksatılmadan  yürütülmesini  sağlayacak  şekilde  aynı  Kanunun  101  inci  maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır. (2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat  istirahat  veya  12  saat  iş  24  saat  istirahat  şeklinde  düzenlenebilir.  Belediye  zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu  uygulamadan  dolayı  hizmetin  sürekliliğini  aksatmamak  kaydıyla  ve  bir  sıra  dahilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.

Görev, Yetki Ve Sorumluluk Belediye Zabıtasının Görevleri

MADDE 11– (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2)  Belediyece  yerine  getirileceği  belirtilip  de  mahiyeti  itibariyle  belediyenin  mevcut  diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
3)  Belediye  karar  organları  tarafından  alınmış  kararları,  emir  ve  yasakları  uygulamak  ve sonuçlarını izlemek,
4)  Ulusal  bayram  ve  genel  tatil  günleri  ile  özellik  taşıyan  günlerde  yapılacak  törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan
sonra bulana verilmesini sağlamak.
10)  28/4/1926  tarihli  ve  831  sayılı  Sular  Hakkındaki  Kanuna  göre,  umumi  çeşmelerin kırılmasını,  bozulmasını  önlemek;  kıran  ve  bozanlar  hakkında  işlem  yapmak,  şehir  içme suyuna  başka  suyun  karıştırılmasını  veya  sağlığa  zararlı  herhangi  bir madde  atılmasını
önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik  çerçevesinde  binalara  verilen  numaraların  ve  sokaklara  verilen  isimlere  ait
levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
12)  23/2/1995  tarihli  ve  4077  sayılı  Tüketicinin  Korunması  Hakkında  Kanun  hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi  yatırılmaksızın  yapılan  işleri  tespit  etmek,  bunların  yapılmasında,  işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak  Harçlar  ve  Mahkumlara  Ödettirilecek  Yiyecek  Bedelleri  Hakkında  Kanuna  göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden
Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.